Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Запослење

Конкурс за овлашћеног ревизора

К О Н К У Р С
за пријем у радни однос

  

 1. НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА: Лиценцирани овлашћени ревизор
 1. РАДНИ ОДНОС:  на неодређено радно време
 1. БРОЈ ИЗВРШИЛАЦА: 1
 1. УСЛОВИ:
  • Поседовање лиценце за обављање послова екстерне ревизије,
  • познавање енглеског језика,
  • познавање рада на рачунару (Word, Exel, Power Point),
  • познавање послова из области рачуноводства и ревизије.

 

Кандидат треба да испуњава опште и посебне услове предвиђене Законом о рачуноводству и ревизији, ради обављања послова екстерне ревизије који су предвиђени чланом 38. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Србије и да је члан Коморе лиценцираних овлашћених ревизора.

 

Уз пријаву на конкурс доставити:

  • биографију,
  • оверену фотокопију лиценце овлашћеног ревизора која је издата од стране Коморе овлашћених ревизора Републике Србије.

 

Конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања.

Пријаве на конкурс слати на адресу  са назнаком: "за конкурс"

 

ПРЕДУЗЕЋУ ЗА РЕВИЗИЈУ И

РАЧУНОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ "AUDITING" д.о.о.

ВРЊАЧКА БАЊА, Горанска бр. 9, 36210 Врњачка Бања


Конкурс