Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


free counters
Почетна

ПОЧЕТНА

У савременим условима пословања тржиште има објективна правила на основу којих оцењује успешност у пословним активностима сваког учесника, те као врло објективан инструмент никоме не прашта погрешно донете пословне одлуке.

Свака погрешно донета пословна одлука има своју цену која се на тржишту најчешће скупо плаћа. Да би се избегле овакве непријатности, управљање мора бити базирано на објективним и  реалним тј. "истинитим" или фер финансијским извештајима. Значајно место  у контексту информација припада  информацијама садржаним у финансијским извештајима, а за објективност и истинитост тих информација значајну улогу има ревизија.

Ревизија финансијских извештаја није класична контрола, већ представља испитивање билансних позиција у финансијским извештајима и веродостојних рачуноводствених и других евиденција и информација путем узорка, са циљем да независни ревизор изрази мишљење о истинитости и објективности података садржаних у финансијским извештајима који су предмет ревизије. Испитивање података и изражавање мишљења врши се  у складу са Међународним стандардима ревизије. Континуираним вршењем екстерне ревизије финансијских извештаја посредно се доприноси унапређењу интерних рачуноводствено-контролних поступака, што утиче и на побољшање квалитета информација у процесу доношења пословних одлука.

Обавеза вршења ревизије финансијских извештаја у Републици Србији регулисана је Законом о рачуноводству и ревизији („Службени гласник РС”, бр. 46/06 и 111/09). Сходно овом закону, ревизија редовних годишњих финансијских извештаја обавезна је за велика и средња правна лица, као и за мала правна лица која јавном понудом издају хартије од вредности или чијим се хартијама тргује на организованом тржишту хартија од вредности. Ревизија консолидованих финансијских извештаја обавезна је за матична правна лица која састављају консолидоване финансијске извештаје у складу са чланом 27. овог закона. Новооснована правна лица нису обвезници ревизије у години у којој су основана, осим ако посебним прописом није друкчије уређено. Мала правна лица и предузетници могу да одлуче да врше ревизију финансијских извештаја, у складу са овим законом. Емитенти хартија од вредности и других финансијских инструмената који  емитовање врше путем јавне понуде дужни су да прибаве извештај о извршеној ревизији за годину која претходи години у којој врше издавање хартија од вредности, односно, других финансијских инструмената.

 

 

Према члану 7. Закона, правна лица, у смислу овог закона, разврставају се на мала, средња и велика, у зависности од просечног броја запослених, годишњег прихода и вредности имовине утврђене на дан састављања финансијских извештаја у пословној години. У средња правна лица разврставају се она правна лица која на дан састављања финансијских извештаја испуњавају најмање два од следећих критеријума:

1) да је просечан број запослених у години за коју се подноси годишњи извештај од 50 до 250;

2) да је годишњи приход од 2.500.000 ЕУР до 10.000.000 ЕУР у динарској противвредности;

3) да је просечна вредност пословне имовине (на почетку и на крају пословне године) од 1.000.000 ЕУР до 5.000.000 ЕУР у динарској противвредности.

Правна лица која имају ниже од најнижих износа у показатељима код најмање два од наведених критеријума из става 2. овог члана, разврставају се у мала правна лица, а правна лица која имају веће износе од највећих у показатељима код најмање два од наведених критеријума из става 2. овог члана, разврставају се у велика правна лица. Ако правно лице има различите показатеље по критеријумима наведеним у ставу 2. овог члана, тако да не испуњава најмање два од наведених критеријума за разврставање из става 3. овог члана, то правно лице разврстава се као средње правно лице.

Новооснована правна лица разврставају се, у смислу става 2. овог члана, на основу података из финансијских извештаја текуће пословне године и броја месеци пословања, а утврђени подаци користе се за текућу и наредну пословну годину.

Поред законске обавезе вршења ревизије финансијских извештаја, савремени услови привређивања захтевају ефикасно, флексибилно и правовремено прилагођавање и уклапање у савремене глобалне пословне токове, тако да било који озбиљан посао везан за улагање у инвестиције, пословање на берзи, заједничко улагање у производњу, учешће на тендерима и слично, захтева анализу ризика и других фактора који могу утицати на крајњи резултат посла. Ови разлози потврђују светску праксу да власници и представници акционара ангажују специјализована предузећа која се баве пружањем услуга ревизије (уговорени поступци ревизије) и идентификовања свих фактора ризика анализама постојећих стања и предлагањем најбољих решења да се оствари планирани циљ.